План-Прием за учебната 2021-2022 г.

План-Прием за учебната 2021-2022 г.

За предстоящата  учебна 2021/2022 година  Основно училище „Христо Ботев“ – с. Ломци ОБЯВЯВА ПРИЕМ за І  клас   както следва:

  • Паралелки I клас  – 1 бр.
  • Брой ученици в паралелка I клас – минимален 16 и максимален 22
  • За учениците от I до VII клас е предвидена целодневна организация на учебния ден.

          Необходими документи за прием на ученици в първи клас:

  1. Заявление от родител /настойник/.
  2. Копие на акт за раждане на детето.
  3. Удостоверение-оригинал за завършена подготвителна група