Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
"ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ВСЯКО ДЕТЕ Е ЗНАЧИМО, ОСОБЕНО В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА"