Обществен съвет

Обща информация

Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всякоучилище, с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частнитеучилища, които не получават средства от държавния бюджет. Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.

Основна функция на Обществения съвет е да подпомага дейността на училището. Свиква се на заседание най-малко четири пъти в годината, като задължително едното заседание се провежда в началото на учебната година.


Състав на Обществен съвет

Състав на Обществения съвет

Научи повече