"ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ВСЯКО ДЕТЕ Е ЗНАЧИМО, ОСОБЕНО В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА"

"ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ВСЯКО ДЕТЕ Е ЗНАЧИМО, ОСОБЕНО В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА"

"ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ВСЯКО ДЕТЕ Е ЗНАЧИМО, ОСОБЕНО В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА"

Проектът ще бъде реализиран в Основно училище Христо Ботев - Ломци като ще обхване ученици и родители от селата Ломци, Дриново, Еленово, Тръстика и Благоево. Предвидената продължителност е 11 месеца. Основната цел на проекта е въвеждане на иновативни форми на интеркултурно образование и взаимодействие между учениците и родителите от различни етноси в ОУ “Христо Ботев”, с.Ломци за формирането у подрастващите на социокултурен модел основан на толерантност, солидарност, гордост от собствената етническа принадлежност и мотивация за учене.
Стратегически цели на проекта са
1. Пълен обхват на всички ученици от Ломци, Дриново, Еленово, Тръстика и Благоево, включително редуциране до минимум на безпричинните отсъствия и продължаване на всички ученици в средно образование
2.Повишаване на мотивацията за учене и на училищния успех, включително на националното външно оценяване
3.Ангажиране на родителите с образованието на техните деца и с подкрепа за дейността на училището
4.Формиране на толерантност и превенция на конфликтите на етническа и религиозна основа
В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните дейности:
Дейност 1 Организация и управление
Дейност 2 Информиране и публичност
Дейност 3 Въвеждане на иновативни извънкласни дейности с интеркултурни елементи
Дейност 4 Интеркултурно образование в действие
Дейност 5 Мотивационни дейности за продължаване на образованието след 7 клас
Дейност 6 Участие в Детски ромски фестивал "Отворено сърце" - Велико Търново
Дейност 7 Синьо училище "Синьо лято"
Дейност 8 Конференции, обучения, семинари, кръгли маси