ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

07.10.2020

Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване.

През учебната 2019/2020 г. в нашето училище бяха сформирани следните групи по проект „Подкрепа за успех“:

  1. По учебния предмет БЕЛ на група ученици от ІІ клас, с ръководител Макрина Божкова.
  2. По учебния предмет БЕЛ на група ученици от ІІ клас ІІІ клас, с ръководител Севие Ибрямова.
  3. По учебния предмет БЕЛ на група ученици от ІV клас, с ръководител Фатме Ебазерова. Допълнително обучение по БЕЛ ІV клас.
  4. По учебния предмет БЕЛ на група ученици от ІІІ клас, с ръководител Илонка Николова.
  5. По учебния предмет география и икономика на група ученици от V клас, с ръководител Алина Атанасова.
  6. По учебния предмет БЕЛ на група ученици от VII клас, с ръководител  Гергана Радева.
  7. По учебния математика на група ученици от VI клас, с ръководител Христо Христов.

      Занятията бяха провеждани по установените графици и утвърдените програми в присъствена и дистанционна форма. Всички ученици приключиха успешн