• Сграда на ОУ "Христо Ботев" с.Ломци
  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.ЛОМЦИ
  Сграда на ОУ "Христо Ботев" с.Ломци
  Сграда,класни стаи, ученици
 • Класна стая
  ОУ "Христо Ботев" с.Ломци
  Класна стая
 • Игрална площадка в двора
  ОУ "Христо Ботев" с.Ломци
  Игрална площадка в двора
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

   Първото училище в селото било открито през 1846 година в дома на Миньо Тренда-филов. Първият учител бил свещеник Тодор. През 1846 година в двора на църквата са направени две стаи за училище. Учител станал Иван Кръстев.

  В 1882 година е построена нова училищна сграда с три класни стаи и една учителска.

  През 1930 година е построено настоящото училище – на два етажа с жълти меки камъни. Първи директор бил Христо Томов, а след него Йордан Добрев.

  През 1959 година в прогимназията на училището постъпват учениците от село Помощица и село Тръстика. През същата година започнал строежът на общежитие, завършен през 1963 година.

  С идването на учениците от селата Дриново, Еленово, Тръстика и Помощица се подобрява материално – техническата база: оборудва се работилница, оформя се площадка, училището получава 25 дка земя. На 05.12.1976 година се чества 130 –годишния юби-лей на училището. То е наградено с орден „Кирил и Методий” I степен.

  Директор по това време е Цонка Лазарова. На 01.09.1980 година директор на училището става Гинка Огнянова. Учениците от селата започват ежедневно да пътуват, а общежитието е превърнато в училищна сграда. Броят на учениците достига 300. През 1996 година училището празнува своя 150 – годишен юбилей.

    През 1998 година след проведен от МОН конкурс и директор става Ахмед Сеидов. През 2002 година е направен основен ремонт на сградата и парното. Открива се компютърна зала със седем компютъра. На 31.03. 2003 година училището е посетено от Нейно превъзходителство Зайлер Албринг – посланик на Федерална Република Германия и областният управител Б. Керим.

    По оперативно програма „Регионално развитие” към европейските фондове през 2010 година училищната сграда е санирана и е подновена дограмата. Изградени са вътрешни тоалетни с топла вода. Ремонтиран е физкултурният салон и столът.

След проведен конкурс, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и оценяване от 5-членна комисия, съставена от представители на РУО – Търговище, МОН, общинска администрация и обществен съвет към училището, за директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Ломци е избран Георги Колев

Новини

Крос "Златна есен" 2021

15-ти септември - отново удари школския звънец

Кръгла маса на тема : "Интеркултурното образование - всяко дете е значимо, особено в условията на криза"

Проекти

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
"ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ВСЯКО ДЕТЕ Е ЗНАЧИМО, ОСОБЕНО В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА"